THIÊN THƠ THÁNG 4 NĂM 2017

01 Tháng Tư 201712:00 SA(Xem: 46619)

 
Lễ Đàn giờ Ngọ ngày 2 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 năm Đinh Dậu) tại California.  Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp trực tiếp tại chỗ trong lúc hành lễ.   

 

 

CHỈ BÀN

“Thiên Càn khai ấn chỉ Đồ Thiên

Nhất án Thiên bình hạng đại tiên

Nam chiếu kỳ an niên Đại Đạo

Thiên Sơn Nam ấn vạn vùng miền.

  

Thiên lý nhãn địa cơ chuyển biến

Ấn tam triều đại vị bàn Chiêu

Nam Thiên đại hồi triều bàn trận

Án lệnh bài Thiên khải viết tên.

  

Quan thiên địa đồ thiên nhân nghĩa

Hiệp đại đồng truyền tiếp điển nguyên

Sơn đại Thiên Hồng Quân triệu viết

Hoành Sơn nhất vị thiện Minh Quân.

  

Nhật kiến hậu lai Thiên chiếu viết

Đại bình kim ấn chiếu Hoàng thơ

La thiên môn ấn viết hòa đồng

Cùng Đại Đạo chiếu trình định vị.

  

Ngày khai bút phân kim cùng luận

Việc đại nguyên ghi lệnh Đại Càn

Kỳ hạn hôm nay dịch đúng nghĩa

Thiên Minh Thánh Đế quần hùng đạt."

  

  

 

Đêm 3 sáng 4 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 Đinh Dậu). Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tên nhận thông điệp tại California.

 

THIÊN ĐẠO VÔ VI

“Tam Thanh Thánh Đế chuyển bài

Huỳnh khai Đại Đạo hội thiên bay

Ấn chứng tam kỳ khai Bửu ấn

Hồng Bàng đất Việt lập Long Hoa.

*

Tam cõi vô vi đã luận đàm

Thanh quang Hồng điển chiếu kỳ tam

Thánh minh xuất ngạch Thiên Triều lớn

Đế chuyển bài tam ấn đại tam.

 

Huỳnh, Hồng mục chỉ hiện cầm tay

Khai ấn Huỳnh Long rõ đức tài

Đại Đạo hội về Thiên Bửu ấn

Thiên đài bay lượn chuyện Rồng Mây.

  

Ấn chỉ Thiên ban kim ấn bài

Chứng minh vô lượng chuyển Đông Lai

Tam kỳ chuyển động vùng Thiên mới

Khai bửu ấn thiên bát cửu bài.

 

Hồng Quân Lão Tổ đáo tường minh

Bàng điệp rõ thiên ấn chứng minh

Đất Việt chuyển mình về võ trụ

Lập Long Hoa Hội cứu quần sinh."

  

 

HUỲNH ĐẾ LONG HOA

“Thiên Hoàng Minh Thiên chí tôn nghiêm

Giáo Chủ đoàn Huỳnh Thiên điệc niên

Tam giáo quy hồi toàn vũ trụ

Vạn hình chủng tánh hội thiên khai.

  

Chuyên luận việc Hồng Bàng cổ kim

Đế văn xuất án quyết truy tìm

Luyện tầm thánh đạo tam đoàn thể

Thiên xuất đồ thơ phối kiểm liền.

  

Hồng Châu Mộc Thủy Hỏa hồ ca

Xuân bách Đông Thành chiếu lệnh Cha

Đại Đạo thánh ân nhất tổng thể

Thiên bình Âu Lạc chuyển luân xa.

 

Ra cơ bút pháp bài Thầy Mẫu

Điển huyền vi luận trước bàn sau

Đúng theo câu đạo Tam Hoàng

Ngũ đẳng huynh đệ chuẩn hàng anh em.

  

Thuyền không bến thuyền không định hướng

Khó tầm truy nhung Bắc Đẩu cầu

Thiên Long giáng thế ngũ châu 

Hoàng cầu luân chuyển gồm thâu vạn miền. [hoàng cầu = trái cầu vàng]

 

Miền ở đây là miền tiên thánh

Miền nhân gian chuyển thể mà thôi

Đại cầu luân chuyển lần ba [6]

Đại Châu Long Đế Ta Bà về đây.

  

Lời tỏ biết thiên cơ hé sáng

Đứng thứ phân màn lớp bảo đài

Bửu toàn xuất hiện Long Hoa

Thiên Nhân Địa Hội thiên hòa nhân gian.

  

Trời một cõi phật tiên một cõi

Hỏi làm sao Tam Giáo qui nguyên?

Điện tiên, điện ngọc loan truyền

Ngũ Chi Hiệp Nhất vùng miền càn khôn.

  

Lời truyền thuyết một bầu Đại Mẫu

Đúng theo kinh Chơn Đế Ngọc Hoàng

Tam Kỳ mở hội kỳ ba

Theo cơ Ngọc Đế Bụt Già viết tên.

  

Lời hồi đáp Thiên Sơn cho biết  

Bút pháp này chiếu viết chiều hôm

Bút tên ghi chốn Bửu Tòa

Ngọc Liên chi hội Giáo Tòa Liên Cung.

  

Trùng Cửu đỉnh Thiên Hoàng định vị

Viết bài thi khai thị Đạo Đời

Lời truyền Thánh Đế còn ghi

Tam thiên nhất đại Diêu Trì Càn Khôn.

   

Lời phân tỏ mười phương thập bát

Lôi Chấn thành Thiên Nhãn thủ can

Đầu lời thiết lệnh Huyền Khung

Luận theo đạo lí minh trung giải trình.

 

Theo môn đệ luận đào cơ đạo

Phải viết tên viết rõ Đạo Trời

Thiên Triều Hoàng Thượng từng nơi

Thiên long đại bộ chuyển lời vô vi."

 

 

 

LẬP ĐÀN BÁI TƯỚNG

“Thiên Nhân Địa Hội hiệp càn khôn

Long Chủ thiên nhân hiệp bảo tồn

Ấn chứng tam kỳ hồi Đại Đạo

Huỳnh Long Hắc Đế hiệp Thiên Tôn.

  

Chấn giữ nơi đây chuyện Đại Đồng

Thế cầu chuyển biến, chuyển Thiên Long

Đại Thiên Thủ Nhãn, Thiên Hoàng Cước

Định ước thuyền tu nghĩa Đạo Ông.

 

Lời Mộc phát tầng không Cửu đỉnh

Tầng Nhị Thiên thập nhị tầng không

Đại Đồng tông giáo liên thuyền

Rồng mây sông rộng đất Thiên họa hình.

  

Liên tiếp chuyển về đây Bát Quái

Giữ trận đồ ngoại quốc tài ba

Lịch trình theo đúng binh thơ

Kỳ ba tam cõi đợi chờ chơn thiên.

  

Thiên Nhân Địa, Thiên hòa Đại Khảm

Thiên Đại Lôi Trạch quẻ thần kinh

Luận đồ chuyển biến vài hôm

Cầm tay trao gởi Thiên Tôn chứng lời

  

Mời huynh đạo mời chào hiền hữu

Lòng quan tâm xem mới ngũ châu

Long kỳ Thiên Nhật Đạo Trời

Hồng Quân hiện thế Chấn Lôi Đại cầu.

   

Lôi Đại Pháp Thất Tinh Đồ Trận

Bày Ngũ Hành La Hán Bửu Môn

Khai Huỳnh Long cửu ấn địa cầu

Giờ trực tiếp dẫn bàn tam cõi.

  

Thiên Nhân Địa nhân hòa ý hợp

Lòng Trung Thiên theo Đạo tam kỳ

Đúng lời thứ lớp màn ba

Thiên binh vạn mã Ta Bà hò reo.

   

Thời loạn thế Thạch Bào chấn giữ

Đảo Hoành Sơn cung các đền đài

Thành bình bí pháp luyện trao

Tam thập lục vị, Thất Tinh chuyển Đồ.

  

Nay chấn giữ đội hình như vậy

Bàn cờ thiên chiếu điển Hồng Châu

Gồm thâu cờ đại một bầu

Quan Âm chuyển vận gồm thâu Ngũ Hành.

  

Liên thuyền cước ngữ âm Tam Giáo

Giới đồng nguyên giới đẳng Thiên Trào

Dời đại hầu yết đế đề thơ

Hoài thành cổ thiên cơ giáng bút."

  

 

TAM THIÊN NHẤT ĐẲNG

“Nhất thế gian nhất trần giáng thế

Thập tam, thiên thập nhị Minh Huyền

Thiên Nhân hòa Thiên Địa Càn Khôn

Một Bắc Đẩu một bầu vũ trụ.

 

Thiên lý nhãn Hồng đồng đại chí

Quyển chân kinh lí luận tầng không

Động "tâm không" chuyển Khôn Càn

Tâm nhất một thể luyện hoàn châu lưu.

  

Đời khó cực thương quen một thể

Kiếp nhân sinh quan lộ vùng miền

Đêm ngày luận trí Đạo Thiên

Chuyên tầm chánh giáo tọa thiền thâu canh.

  

Đời tâm cảnh thân hành hóa kiếp

Đã bao lần khắp bốn phương xa

Quê nhà xa rộng bôn ba

Thuyền tâm Đại Đạo việc làm lớn lao.

 

Thiên ghi nhận Thiên Đình ghi nhận

Tứ đại giai không gánh vác Đạo Thiên

Ấn bài chứng bút thơ thiên

Làm quà đáp lễ tạ điền cơ xưa.

 

Cung kỉnh lễ Ngọc Liên Tòa Bửu

Giáo Tông Đường xuất chúng từ đây

Lời nguyện cầu Đại Đạo hòa vui

Vùng miền biển đại trào tam chấn.

 

Thiên nhật nhất ba phần trên bốn

Lời bàn tròn đúng lúc ghi tên

Chương trình thực hiện từng kênh

Ghi trong kế sách bề trên lãm tường.

 

Đời Trường Thọ một lần hóa kiếp

Kiến cùng nhau nhật hạ năm trăm

Đồ hình Thiên Bửu lưu tên

Hình thành động lực niềm tin đạo đồng.

 

Lời phân thức nhiệm mầu sâu rộng

Quyết chí thành sông rộng núi cao

Mây bay núi dẫu có dời

Thuyền tu định quyết một đời chân nhân.

 

Chân tánh đạo tầm sâu pháp tướng

Hiện nhân gian theo bát linh bầu

Gồm thâu đại pháp Từ Bi

Thiên Tôn Phật giáo Diêu Trì ghi tên.

 

Lời pháp thoại trong thơ đã định

Lời truyền thơ Thiên Bửu liên tòa

Đạo thành chánh giác mười phương

Thứ ngôi màn lớp tòa chương tam miền.

 

Lời ước nguyện chơn nhân hiệp lữ

Đại đồng tu giúp đỡ ngày đêm

Chay đàn thanh tịnh phần thêm

Đức Thiên chiếu điển vùng thiên nơi này.

 

Lời Bạch Đế Thiên Minh chi đại

Lớp màn này bóc vỏ từng nơi

Khai căn cơ cho pháp ấn bài

Để tỏ ngộ cơ đài cầu báu.

 

Nay Ngọc Đế thiên triều chứng dẫn

Đạo truyền khai tam ấn bửu bài

Lời thỉnh cầu nhất đẳng Thiên Tôn

Cho xuống bút lãm tường đạo lí.

 

Thiên lí nhãn tủy thân hiệp nhất

Nhất Bửu Thiên nhất ấn Cửu Trùng

Tam Hoàng kỳ đạo khai cơ

Liên thuyền tôn đạo đợi chờ hòa chung.

 

Qui chấn đại Ngọc, Huỳnh nhân hiệp

Mời đại căn khi biết nghĩa này

Luận trình Bát Đạo chánh chi  

Kiến lập thể tánh trí bi đại thành.

 

Đồ thiên án binh thơ gởi lại

Ấn chứng Rồng ấn đại Quan Âm

Lôi Đại Thiên Càn lửa đại cầu

Thiên nhất nhật vận hành một thể.

 

Lời truyền pháp nhất tâm luyện đạo

Qui pháp trần nhân lực tài ba

Lời đồn rằng thiên hạ gần xa

Đời vân Mộc Thiên Hà xuất thế.

  

Nhận phong ấn Hoành Sơn nhất thống

Đại triều ca đàm luận vừa qua

Phong chiếu thư cho ấn Tam Hoàng

Ngũ Long thất Bạch Chơn, Phật giáo.

 

Lời sắc nét tầng không bút chiếu

Thuyết ngôn cùng giáo bửu tòa chương

Gởi qua mail luận đạo đại đồng

Nơi địa  chỉ: lienkyhaihoi@gmail.com.

 

Phần bát chánh tứ câu diệu đế

Phân ngân lời truyền đạo Thiên Khai

Huỳnh, Hồng đúng nhật thời lai

Trở về chơn thể, ghi bài Liên Ninh.

 

Chuyện chánh đẳng nhất tâm Phật giáo

Luận thơ đàn đúng ấn Quan Âm

Luận bàn theo lý Thiên Nhân

Trào khai Long Đế nhân gian trở về.

 

Hồi trào nội việc làm Quốc khách

Đạo Thái Bình Thiên định từ lâu

Ấn sâu trong trí kỉnh cầu

Lời truyền Thiên Cước đại cầu chuyển xoay.

 

Lời chơn ngộ Đại Sư đặt định

Ấn bài này thuyết lệnh Tam cung

Lần này chứng đắc đạo chung

Tùng lai bản cổ Cồ Đàm chuyển xoay.

 

Tiên thánh phật tọa thuyền Mộc vị

Bát trận đồ chuyển thể vô vi

Tam quy ngũ vị đại trì

Long châu giáng thế một khi khai đàn.

 

Đàn cơ pháp chỉ bàn nội quốc

Đàn nhân gian tam chấn Thiên Can

Qui hồi long vị đạo tràng

Đúng theo chơn đạo Hồng Bàng chí linh.

 

Chánh giác đẳng Phật Tiên tứ giáo

Đoàn Minh Huyên thiên báu qui hồi

Gồm thâu Thất Đẩu Ngũ Châu

Tứ Ân Hiếu Nghĩa một bầu Bửu Sơn.

 

Nay để lại ấn thơ Thiên Đạo

Dặn dò cùng Đại Vị Đức Cao

Rộng sông vô lượng tâm từ

Thuyền tâm bát nhã Phật Thầy chung vui .

 

Được ước nguyện Hòa Bình Thế Giới

Qui hội trào tam thế Thiên Nhân

Hiệp hòa Đại Đạo kỳ tam

Việc làm tán thưởng thiên ân đặt dành.

 

Cứu nhân loại cứu đời mạt hạ

Lập Thượng Ngươn tên gọi Long Hoa

Dẫn lời Thập Nhị Đại Sư

Truyền trao ấn chứng Bửu Tòa Long Châu.

 

Huỳnh Long đang ngự đảo rồng

Thiên Đế lãm việc luận đồng Đạo Thiên

Chuyên định việc chuyên làm Quốc Đạo

Đạo nhân gian lấy Đức độ người

Lời mời kế hoạch định qua

Thiên khải ấn định Long Hoa tiến trình

Trên đường đi gặp nhiều khúc triết

Đạo Huyền Không Thiên Đạo quyết tâm

Bởi lần kết sách này đây

Đúng cơ thiên lý đủ đầy Thiên Nhân.

 

Địa đại nhất lữ đồng hành

Hai ba năm nữa luận đàm địa khai

Cấu trúc Hắc Đế Huỳnh Long

Khai bài bản cựu tấm lòng Thiên Nhân."

 

 

THIÊN HÀ ĐỊNH LUẬT

“Thới triều tam cõi lập đời tân

Biên ải xa xăm quyết luyện tầm

Thánh Đức địa đầu qua địa đại

Lục truyền Tam Giáo cứu gia nhân.

 

Lời thuyết đỉnh Ngọc Loan đại điện

Chấn Lôi Âm về tận miền này

Tam Điền diện rộng xa xăm

Lần theo chân thỏ trăng rằm nguyên lai.

 

Dời một thể Hà Đồ dịch nghĩa

Đáo thời lai Đông Hạ xa gần

Luận bàn mấy việc hôm qua

Liên thuyền gọi đến Thiên Hà xuyên tâm.

 

Lâm Sơn đỉnh một vùng tuyết trắng

Xứ Kỳ tân thiên lộ non trăng

Xử phân đúng pháp thường hằng

Bổn lai Đại Đạo chuẩn rằng Hội Liên.

 

Thiên định ước Ngọc Tòa xuất thế

Chỉ Thiên Can đúng đại bàn cơ

Chuyển lời Càn Đại Lôi Âm

Pháp tâm chuyên định thuyền tâm rõ ràng.

 

Lòng thẳng đứng lòng còn mong đợi

Chuyến đò xưa chuẩn mực thương đời

Luận tường Thiên Cước ghi tên

Hiền đệ thâu gọi trên nền áo lam.

 

Tam Thế Phật, tam thiên, tam địa

Tam bàn cơ, tam cõi vi huyền

Đời còn lắm lúc bon chen

Thuyền Không đang đợi cài then chiếu trình.

 

Luận một hướng hồng tâm tam thể

Bàn cho xong hướng một hồi qui

Từ bi bác ái độ đời

Ra đi biên ải đang chờ thiên thơ.

 

Ngọc Bích đại hồi triều luận việc

Chiếu bàn cơ tam ấn Bửu Liên

Ngọc Hồng thiên bút ghi tên

Luận đàm chưa đạt hình nền dỡ dang.

 

Đời mạt hạ lần theo chân Đế

Đạo vô vi Thiên Đế gồm thâu

Thiên binh vạn mã qui  hồi

Chiếu thư đã định Ngọc Hoàng truyền trao.

 

Lời mới trẻ hào sâu chưa rõ

Đạo Huyền Thiên phân rõ đuôi đầu

Phúc bài câu chuyện đôi câu

Hà Đồ chưa dịch năm châu địa cầu.

 

Rồi lần lượt Thiên bình vạn quốc

Tính chưa xong y án công đầu

Lập đàn đỉnh Mộc tầng không

Thuyền tu định đoạt một lòng Quan Âm.

 

Cung Địa Mẫu Lôi Âm Đại Cán

Thiên Đại Lôi tâm ấn truyền trao

Điển Thầy mời gọi từng nơi

Liên thuyền tuyển trọn đời đời ghi tên.

 

Lôi Âm Các đại Huỳnh châu ngọc

Đại Lôi Thiên tâm ấn Huỳnh Thiên

Ngọc Hoàng trực tiếp chỉ tên

Thiên Triều xuất thế vang rền Càn Khôn.

 

Lời khúc triết tỏ tường sâu lí

Nghĩa trận đồ thiên đại từ bi

Lần ghi đúng nghĩa độ trì

Quan Âm, Kim Mẫu, Phật Thầy Tây An.

 

Thiên lí nhãn Hồng Quân Thượng tổ

Thiên Bửu tòa  Đô Mạc, Hồng, Thương

Thiên Niên dịch thuyết giáo đường

Trực tiếp thiên xứ tòa chương hoàn cầu.

 

Nay cấp thị luân phiên đàm luận

Chuyển luận bài thiên điển kinh luân

Luật đình tòa định chuyển  luân

Pháp báo Đại Đạo thiên ân đạt thành."

 

 

THANH BẠCH SẮC CƠ

“Thiên ấn Càn Khảm luận việc làm

Trạng Trình kỉnh việc hội trào tam

Tam thiên thế giới lân hòa hiệp

Nhất đẳng Huỳnh quang nhất hội tam.

 

NGÀI lộ cơ HUYỀN THIÊN Đại Cán

Nhất Trào Thiên nhất điển HỒNG lai

Thiên nhiên đặt định luận Tam Hoàng

Đúng chức sắc đúng thần đại hạnh.

 

Thiên Nhật hạ hằng soi chiếu sáng

Điển linh quang Thiên Đại Thiên Tôn

Đại Lôi Âm về tận vùng miền

Quan Đại Đế Thanh Bình xuyên quốc.

 

Nhất Cửu Đỉnh Hồng Quân Thượng Tổ

Nhất niên lai Đinh Dậu khai bài

Tứ thân hành ngũ đẳng truyền nhân

Thần Thánh Phật, Tòa Đình hiện thế.

 

Bút phát đúng quân cơ luật mới

Luận tam ngươn thế sự tương lai

Luật Tam Tòa tam thập lục khai

Gió đông lạnh Thiên Đình bút chỉ.

 

Lời phân định đúng thần đúng cách

Đúng Thượng Ngươn kỳ hẹn truyền trao

Lời tỏ tường theo lệnh Thiên Tôn

Luận cho rõ pháp tâm nguyên thể.

 

Tánh Không đặng an nhiên tòa định

Sen báu vàng thiên cơ luật minh

Cơ bút đạo Thiên Minh định luật

Giờ khai sáng Mẫu Hoàng Thiên Minh.

   

Giờ này thời điển kinh luân

Luận cước tầm phương luận phần trước sau

Trần gian rào trước đón sau

Khai minh đạo thạch bào định an

Truyền trao luận Đạo Quốc an

Khứu cửu nới rộng thiên bào

Xuyến xao tâm ấn phải rằng đạo nhân?"

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tại Đà Lạt tiếp nhận thông điệp và gởi tới Người ngày 5 tháng 4 năm 2017 (9 tháng 3 năm Đinh Dậu) lúc 05:10:00 A.M. VN.

 

 

KIM HẢI NGÔN TỪ GỞI HOÀNG  DI THIÊN

“Thanh diệu mát lòng

Điểm hoá nhân sinh

Chí ngôn từ hải

Chơn pháp vững bền.

Bến vắng thưa người

Thuyền từ neo đậu

Rõ đặng cơ mầu

Chuyển xoay đời- đạo. "

"Năm - tháng- ngày- giờ. .. theo sự vận hành của Tạo Hoá,mong tất cả hiệp nhứt chơn hồn, hoà vào đại bản thể, hườn nguyên bản giác, mới chuyển xoay đời đạo."

 
20170405-1   20170405-2
  20170405-3 
 
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tại Đà Lạt tiếp nhận thông điệp và chuyển tới Người, đang di chuyển trong địa phận New Mexico, ngày 5 tháng 4 năm 2017 (9 tháng 3 năm Đinh Dậu) lúc 18:20:00 VN. Nội Dung: “Hoàng Cực lệnh chuyển giao thoa” của Bát Nương Di Hoa Kim Hải, thuộc Diêu Cung, gởi 12 trang đồ thơ qua cho các vị thuộc Tam Giáo Tòa (hình ảnh: 20170405-1…13.jpg).  Tinh Hoa Hiệp Thiên_A, đang đi cùng Người, nhận thông điệp hồi đáp của các vị bên Tam Giáo Tòa.

 

  20170405-4 20170405-520170405-1120170405-1020170405-920170405-820170405-720170405-6 

  

  
BÀY TRÒN BẢY TRẬN THIÊN RỒNG

“Mai chí thành xây giữa trận đồ

Thơ thiên luận nghĩa dịch đồ thơ

Nữa vòng trái đất xoay qua trái

Kinh tế thiên môn được định rồi.

 

Lời Hồng Ngọc, Huỳnh Liên thượng giới

Hạ sắc cơ ấn bút Kim Hoàng

Loan truyền thập thất tầng khung

Bửu Châu Thiên Đế đáo cầu về xem

Đứng trên đỉnh tòa chương nguyện thế

Ấn giáo tòa xuất hiện từ đây

Nam sơn tiểu lộ ứng bài

Chuyến đi xuyên Mỹ thanh hầu liền tay.

 

Thiên chiếu Khảm xuyên ngôn Phật giáo

Chứng Đạo Thiên ấn báu thâu gồm  

Chiết linh lực lệnh chính cung

Ngày bàn Cửu Phẩm đêm cùng luyện trao.

 

Khai thiên định vị la bàn

Xuyên qua nước Mỹ lịch trình đúng tên

Thiên Can Địa Chi ký tên

Đúng lúc về đến hiện đền Quan Âm.

 

Tầm truy lí thuyết Hoa Kỳ

Hiệp thương công việc Thiên Hoàng đặc ân

Sắc lệnh Thượng Đẳng Đại Thần

Quân Vương chiếu viết tính tình an tâm."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại Dallas, Texas nhận thông điệp lúc 6:30 sáng ngày 8 tháng 4 năm 2017 (12 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người.

 

 

TRƯỜNG THIÊN THIÊN ĐẠO

“Hành trình xuyên đạo Thái Bình Dương

Kỉnh Đức Tiên Ông kính đạo đường

Kiếm Bách đại hùng thiên thượng đẳng

Mây Rồng sông nước đại muôn phương.

 

Hà thủ đảnh lễ đàng phụng viết

Sấm Trạng Trình dịch nghĩa đúng câu

Viết thơ binh luyện đạo truy tầm

Tầm chân lí tầm truy đạo cả.

 

Lời kim thánh Liên Ninh chuyển lại

Gởi thơ ĐThiên, Việt âu ca

Viết vào đây quyển sấm kinh này

Luận việc Đạo, luận Đời nhân loại.

 

Bàn hương, áng binh thơ đồ trận

Chuyển đồ thơ dịch chuyển Khôn Càn

Bởi cơ trời chứa đựng huyền vi

Lời Tiên Thánh Phật đàng chng ngộ.

 

Sông quan lộ góc trời Nam Việt

Chuyển Càn Khôn cho đến Đông Trào

Lập cơ bàn, cơ chuyển tầng không

Miền võ trụ hiện linh Bát Trận

 

Trong văn Trạng viết tên đồ tháng

Lập Bát Tiên qui chốn hồng trần

Chuyển binh phù Khảm lệnh Thiên Môn

Xuyên hải đo lập vòng tam khế.

 

Phong Lôi Hội chân tường kề cận

Luận cơ bài dịch nghĩa Đông Chu

Hồ trung Thương Hán võ dẫn đường

Hai chọi một binh lương khó nắm.

 

Lời truyền thuyết đồ thơ y án

Chuyển trận ĐThiên, Việt đợi trông

Chuyển Càn Khôn muôn vạn tinh cầu

Cứu Nam Đế, Thăng Long hổ giữ.

 

Thiên chuyển bút vận hành cơ đạo

Chuyển Càn Thiên vận chuyển mã đề

Thanh cước rồi lộ góc phương Nam

Chuyển động lớn Tây - Đông xuyên việt.

 

Thiên định ước chu kỳ khai mở

Cửa Trào Tam luân chuyển phương Nam

Giữ đại hùng Bách chuyến thành xây

Xây biên ải xây thành Nam Việt.

 

Luận cơ mật bàn tròn thiên đảnh

Chiếu Thời Quân lục chỉ tam vô

Hội Thánh đền xuyên Á Nam Bang

Cho nhân loại giảm phần khó cực.

 

Liên cung Mẫu Cha Hoàng Thiên lệnh

Xuống  Bát Đchuyển trận Hồng Châu

Chuyển luân xa giữa chốn ta bà

Thuyền Đại Đạo cứu người cứu vật.

 

Bao châu báu không màn trước mặt

Đạo thuyền tâm quý giá muôn trùng

Cơ đạo này quyết giữ nơi tâm

Truyền sanh chúng sinh linh vạn vật.

 

Thiên định ước vạn cầu rung chuyển

Tầng sóng âm thuyên chuyển địa hình

Tâm phải bình phẳng lặng như gương

Nhìn vạn vật như trời Thượng Đế.

 

Đạo Thiên viết chiếu trình Thiên Đại

Hoàn cầu xoay trái đất chuyển kênh

Trục bán cầu Tây Á xuyên tâm

Lệch một độ trong vòng tâm ấn.

 

Nước gió lửa mây che bờ bến

Chuyển Càn Tôn chấn ải đỉnh đầu

Chiếu vòng tròn xuyên đảo ngũ châu

Liền xuất thế Hồng Quân Thượng Tổ.

 

Lời phân phối câu văn tỏ rõ

Gởi binh thơ trao ấn tâm phù

Lời dặn dò ấn ký Huyền Không

Công việc đạo ấn hành y luật.

 

Trong Tam Giáo liên cầu Cung Mẫu

Đạo Hoành Sơn đạo Mẫu Địa Cầu

Võ trụ này trái đất chuyển xoay

Dời châu lục Á - Âu - Tây Tạng.

 

Liên Cước đến gp Thiên Đẩu Bắc

Rất thân quen, quy luật tinh cầu

Chuyển Thái Bình biển n Đông-Tây

Qua Nam Hải, Thái Bình Thiên Quốc.

 

Lời tường tận cơ thiên hé sáng

Gởi binh thơ trao áng binh phù

Duyệt ngôn từ Đông Bắc Nam Tây

Đây tiểu lộ phụng hoàng lai gót.  

 

Chầu Thiên Mẫu Hoàng thân cực đại

Chuyển thời lai Nam Bắc Đông Tây

Lời Trạng Trình viết tiếp năm xưa

Đây ấn chứng Thiên lăng điệc lạp.

 

Du khách gọi thời Thiên Hoàng Thánh

Đạo Thiên Hà đạo cả thần kinh

Thái Chân Nhân Ât tướng kinh cầu

Tâm Thái Thượng Ngọc Hoàng luân chuyển. 

 

Dời đại điện Thiên đàng trở lại

Khí Đông phong võ trụ tượng hình

Lấp Thái Bình dịch đảo Hoa Nam

Phóng hỏa tiển xuyên qua Tây Á.

 

Bài binh pháp đạo hoàn chuyển dạng

Tính thời nay Thiên Đạo âu ca

Cha Ngọc Hoàng Thái Mẫu Liên Hoa

Kim Thánh Đức Ngọc Tòa xuất thế.

 

Bao châu báu ruộng vườn tâm khế

Trí cao thâm trí sáng tâm lòng

Chuyển Cửu Trùng xuyên Việt non thanh

Thơ Mộc Đức thơ Thiên Cửu khổ .

 

Lời phân bạch thiên văn địa lí

Gởi trình Thiên tam ấn liên trào

Đứng thứ cầu vạn biến Nam châu

Vận cơ pháp đúng tầm kiểm soát.

   

Lời phân phối đúng người đúng việc

Vận hành thông Bát Quái trận đồ

Gởi binh phù vào tám tầng không  

Tầng thượng thánh Ngọc Hoàng chưa chuẩn.

 

Dịch ngôn ngữ liên thông Tam Giáo

Đạo Thiên Sơn Cấn ải oai hùng

Gởi lời mời thượng đẳng đồ công

Chân chuyền đạo thuận trời nhân địa."

 

 

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2017 (13 tháng 3 năm Đinh Dậu) lúc 07:32:00 P.M., tức ngày 10 tháng 4 lúc 05:32:00 am tại VN, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D từ đạo tràng Đà Lạt gọi Viber qua Mỹ để chuyển trực tiếp thông điệp của Huyền Không tới Người, lúc đó đang trên lộ cao tốc của Springfiled, trên đường từ Dallas tới St.Louis.  Nội Dung: Một Di Tử từ cung của Di Thiên Hoàng Di Tử báo cho biết Ân Thiên đang sắp xếp để trợ giúp đại cuộc hoàn thành. Theo lệnh của Thiên Hoàng, thêm một chiết linh của Huyền Thiên sẽ xuống thế "hòa sinh" với kim thân của Huyền Thiên hiện đang có mặt dưới thế.

 

 

  

 

 Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp lúc 10:00 sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017 (15 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người. 

 

 

THÁNH THƯỢNG GIÁ ĐÁO

“Hồi trào Kim Việt đất thần kinh

Nam Đế dựng xây lễ kính trình

Giáo Trạng xây đời tầm Đạo Mới

Thiên linh lực lệnh hiệu Liên Ninh.

 

Bát Nhã Thiên Sơn lệnh  Giáo Tòa

Thiên bình Tân Quốc hiệp Tam Gia

Tòa Chương xuất thế Ngài xây dựng

Đạo Mộc Huyền Không, Đạo quốc gia.

 

Lời bàn tọa Thiên Đình chiếu viết   

Án binh phù gấp lệnh Tùng Sơn

Mây đẩu vân áng ngữ trận đầu

Dời Đại Đạo về nơi Kỳ quốc.

 

Thiên linh gọi họp bàn chín phẩm

Đạo trùng sơn mây trắng mây hồng

Lời nguyện cầu đúng lúc chuyển xoay

Ngô kim Quốc luận bàn mối đạo.

 

Thưa tỉ đệ luận phiên công việc

Áng đồ thơ luận định Thiên Sơn

Mây phủ giăng định đảo chi đồ

Thiên Quốc dựng Tam cờ Đại Đạo.

 

Hồi thiên mã qui lân hiệp lữ

Hội bàn tròn Thiên định chuyển xoay

Chuyển Càn Khôn qui đại tam điền [3]

Mời Tuấn Đạo liên thuyền Hồng Tước.

 

Liên cung Mẫu-Cha Trời Thiên Khảm

Ngũ Đại Lôi qui võ trào lưu

Định thế cờ ứng bút khai cơ

Thiên Linh Đạo tỏa sơn Ngũ Giáo.

 

Lời phân phán túy ngôn cửu nhất

Điện Kim Hoàng cho viết bài thư

Hiệp đạo nhân tại giữa trần miền

Thiên linh định hiệp toàn bửu lực.

 

Chấn quan ải thiên đài chiếu sáng

Cửu Trùng quan Thiên định hồi qui

Lời phân cầu chiếu viết năm xưa

Cho dịch lại vài bài để tỏ.

 

Thiên Đình viết: chào huynh chào đệ

Chào Hiền Nhân Thiên Nhất tầng không

Chào đệ hiền Thiên Cực lưu nhân

Chào Kim Khế hợp mây hợp nước.

 

Thiên Minh Giác liên thuyền định Mộc

Khải hoàn ca khi lập trận đồ

Hội Thiên Toà thế giới quốc gia

Tòa xuất thế Thiên Đình ưng chuẩn.

 

Cáo bình phẩm hồi trào ta xét

Kiến đồ thư tiếp dẫn hội đoàn

Lời phân tầng đúng lúc thứ phân

Lời châu ngọc thiên sự hòa hảo.

 

Đợi Thiên Cước luận phân việc lớn

Chiếu đồ thơ theo áng binh phù

Chiếu dẫn trình Thiên Đạo Liên Ninh

Tâm thanh tịnh an dân nhân loại.

 

Chuyện cơ mật Thiên Đình sắc chỉ

Án binh phù lực lệnh Hoành Sơn

Ngôi Chiếu Cao định vị trận đồ

Liên thuyền Cước độc hành xa lộ.

 

Lôi Chấn Tử thiên đình áng ngự

Chuyển phong thư theo án binh phù

Luận cơ đề mã Mỹ liên bang

Hiệp hiệp lữ đăng an cuộc thế.

 

Lời thời sự ghi trình Thiên Khảm

Ngũ hành vân mây phủ đỉnh đầu

Ngồi tọa đàm lời lẽ đôi câu

Chung tụ lại Thiên Sơn đạo giữ.

 

Liền chu thể thiên bang áng đế

Hiệp thế thời Hoàng Thượng chuyển xoay

Luận cơ thiên bút pháp dẫn trình

Thiên định ước Tòa Chương xuất hiện."

 

 

ĐẠO HOÀNH SƠN LIÊN THUYỀN

“Lời truyền sấm viết vẫn còn ghi

Trí sáng dựng xây cung Mẫu Trì

Ngôi báu Thiên Hoàng gìn giữ lấy

Đời thường trao luyện chữ từ bi.

 

Lời phân tỏ định Hồng sơn đẩu

Lời Tòa Chương xuất Đế Nam Thành

Chuyện Thiên Đài luận nghĩa dựng xây

Dời Đại Đạo luận an đất nước.

 

Thiên Mộc định lời nhân Thiên Cước

Chiếu hoàn lưu  định vị Thiên Hoàng

Sắp lược bài trao án binh thư

Truyền sắc chỉ Thiên Đình y bút.

 

Nghe phân phối hiệp đoàn châu lục

Thiên Bình Tân Quốc trượng Thiên Sơn

Lực chiếu thời lai đáo Hoành Sơn

Cho Hòa Hảo định an thế đạo.

   

Truyền bút chỉ Thần Minh Thái Ất

Luận cơ thiên theo sấm Trạng Trình

Đoàn tùy tùng lực lệnh hòa chung

Mời hiền đệ đăng an thời cuộc.

 

Đây mật chỉ Giáo Tông Mật Giáo

Lịch chiếu đồ Tây Tạng xuyên tâm

Án binh thư theo thuyết Tam Kỳ

Đời với Đạo luận xong một lúc.

 

Cái Cước đến Tuấn, Điền hiệp lực

Chiếu cầm thư cửu khiếu mở toang

Ngai trong Ngài luận biết cơ tin

Đoán linh giác trở về lập đạo.

 

Mời Trùng Cửu dựng cờ Thiên Khảm

Mời Hậu lại theo án binh phù

Lập bàn tròn Thiên Đạo Liên Ninh

Mời Chân Đế Ngọc Hoàng tọa dự.

 

Đây trùng lệnh Thiên Hoàng chiếu định

Thơ với bài áng ngự quốc gia

Liên trào Thiên toàn chúng định hình

Tòa xuất hiện Đình cung Cửu đỉnh.

 

Đây Thiên lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế

Sáng tinh mơ dịch lại trận đồ

Gởi thơ bài đến Đạo Quốc Thiên

Mời tường lãm định an thời cuộc.

 

Vòng Kim ấn Khế luân kinh Dịch

Thiên chiếu trình đúng lúc đúng nơi

Chuyện công ty viết tiếp phần mềm

Khai ngân khố cơ quan luật định.

 

Chiếu cho gọi mời thầu Thiên Khảm

Chuyển đông quan lập giữ trận tiền

Dời hai người đến luận kim thanh

Chung chí hướng lập trình công việc.

 

Khai khố Quốc dựng Đền cờ Đạo

Thiên Sơn bình tân luận Kỳ Hoa

Dời đại căn chuyển vận trần miền

Cho kim ấn lãnh ngay sắc lệnh.

 

Chiếu thư gọi Tam Gia Thiên Phật

Mời đại hùng án ngự binh thư

Luận cơ quan đúng lúc đúng kỳ

Thiên Quốc Đạo lập đời thánh tịnh.

 

Xuyên tam đảo luận bàn cơ mật

Chiếu phương trình án ngự Thiên Sơn

Chiếu đồ thư xuất hiện nơi này

Để dịch lại đúng ngay công việc.

 

Cuộc vận chuyển long trời đất sụp

Gió Đông phong khai lối dẫn về

Đường kinh thành sâu rộng hào cao

Cho ra khế binh nhu yết phẩm.

 

Đây cơ đạo pháp âm siêu tốc

Án binh phù xuất hiện từ đây

Ấn tam quan Ngọc đỉnh Giáo Toà

Cho xuất thế Thiên Đình định ước."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tại đạo tràng Đà Lạt nhận thông điệp lúc 17:53 chiều ngày 11 tháng 4 năm 2017 (15 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người.

 

 

"Thiên chuyển địa hình bát môn đồ trận.

Thâu địa giới

Hoán, chuyển, định, quy căn hồi cửu vị.

Tầm, soát, thâu, hồi.

Kiểm duyệt phong ấn

Chuyển pháp chiếu định phong, chầu.

Lập thế trận, quy hồi Thiên Quốc."

...

"Các vị về làm việc. Trình Hoàng Nhị Thiên."

...

"Xin lệnh của Hoàng Nhị Thiên."

 

 20170411-420170411-320170411-220170411-1

  

  

"Nam Quốc thiên sơn lộ cư trần. Trận pháp trấn ải chầu Nam Đế."

"Vòng tròn tám hướng quy cửu ngũ. Giác tánh trở về ngự đền cung."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tại đạo tràng Đà Lạt nhận thông điệp ngày 12 tháng 4 năm 2017 (15 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người và Lão Ông_1.

 

 

"Chuyển bút nghiên viết thành văn sớ

Gởi Tổ Thầy luận việc khai cơ

Từ bi Tiên Phật đợi chờ

Khai màn Hoa Hội đợi chờ Thuấn Nghiêu

Trên Thiên Võng bủa vây khắp cõi

Dưới địa cầu màn lớp dựng xây

Đổi thay khắp cả hoàn cầu

Hóa hình cảnh thế hồi đầu Phật Tiên

Đủ nhân duyên lên thuyền bát nhã

Hội Giáo Tòa chọn lại vị ngôi

Lập phân định vị sẵn rồi

Ban khai luật giới lập thời Thánh Quân (Nhân)

CHA khải việc Thánh Tiên y giáo

MẸ ban truyền pháp hạnh di tiên

PHẬT thương cứu khắp trần miền

TAM TÒA giới luật sắp bày định ngôi

Đã đến lúc Rồng Mây lập hội

Chọn Đức, Nhân hóa chuyển trần gian

Hai ngàn năm lẽ lập đàng

Trời chiều lẽ bóng lỡ làng dân ôi!

Mong sanh chúng trở về bờ giác

Gởi đôi lời tấc dạ tâm bi

Đạo đời đến lúc suy vi

Ai người chí thiện ngẫm suy cho tường."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp lúc 08:19 sáng ngày 12 tháng 4 năm 2017 (16 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người tại Dallas, TX. 

 

SẮC CHỈ ẤN BÀI TAM BAN

“Thiên địa nhân khai màu đạo kỳ

Trường thiên lực chỉ tỏa vô vi

Thiên ban ấn chỉ liên thuyền giáo

Cửu đỉnh hồng tâm ấn Bửu Kỳ.

*

Ngày khai Quốc dẫn đường binh lực

Hội Tam Tòa, Thiên Khảm nhân sinh

Đấng thời lai ẩn hiện Tam Hoàng

Cho nhân học tận tường mọi lí.

 

Thiên chiếu viết than lầm đời khó

Cửa Ma Ha tát đỏa hồng mông

Lời thỉnh cầu các bậc long châu

Thiên chấn ải Thiên Hoàng ra chỉ.

 

Nam Thiên lộ rồng mây Thượng Thánh

Đấng Bi Từ lộ diện Hoành Sơn

Đảo cung son gót ngọc đền đài

Mừng gặp mặt hiện thân trợ giúp.

 

Chung tử đệ hoàn văn thiên điệc

Láp bồ đề thiên trụ tâm minh

Chiếu thư đi viết chuẩn Thượng Hoàng

Chứng minh Đạo Hoành Sơn chi một.

 

Liền thúc gọi hai bên trợ tác 

Luyện tâm thành luyện tánh luyện thân

Đẩu hoa văn Bắc Đế dẫn về

Thiên địa hội quần hùng ấn chỉ.

 

Đáp tiên phụ Ngọc Hoàng Thượng tứ

Cửu Trùng Thiên quan lộ Hà qua

Lời hợp bàn chi Đạo Hoành Sơn

Lưu Cửu Khúc ấn thư định viết.

 

Thiên Minh Chúng xây đời hoằng đạo

Lời tuyên truyền đáp được hồ chi

Lời phát âm trên bảng định hình

Thiên hội ngộ toàn đồng nhân đức.

 

Nay ra sức chiếu trình Thiên định

Viết hoàn thành bản Đạo Thiên Sơn

Cấm vệ qua lực chỉ Tòa Đình

Khai tâm ấn pháp thân chi đại.

   

Khai công việc tại hàng thượng tứ

Trước Bửu Tòa Thiên điện hoàng thân

Châu minh long ấn chiếu Ngọc Hoàng

Lời tường tận thiên nhân hợp sức.

 

Lời Cửu Khúc định thần khai viết

Đạo công ty lực chỉ Thiên Đình

Mở hội đồng xét nghiệm công ty

Để thấu lí đạt tình nội ngoại.

 

Lời phân cạn Hồng Quân Thượng Thánh

Chủ công trình kim thanh pháp ngôn

Luận đôi câu cho chỉ dẫn đầu

Thiên Hoàng định hợp bàn đúng việc.

 

Nam Thiên lộ ngọc đài in gót

Chứng thị cùng công việc công ty

Lập trình đi cho chạy phần mềm

Cho sản phẩm mở đầu thiên khố.

 

Dời một chuyến Thượng Hiền trợ giúp

Lập công trình Thiên Quốc ra tay

Trí sáng trong Thiên Đạo làm đầu

Mới tỏ ngộ tận tường công việc.

 

Lời Bạch Ngọc Thượng Hoàng thiên thể

Lời tường minh Kim Mẫu soi đường

Cha Ngọc Tòa xuất thế thiên bang

Ấn chỉ định lập trình công việc."

   

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp lúc 22:19 ngày 12 tháng 4 năm 2017 (16 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người tại Houston, TX ngày hôm sau.

 

 

NHẬP ĐIỆN KIM LOAN

“Thiên Nhân Địa Hội nhận thông tin

Chiếu chỉ ban hành được giác linh

Thiên chiếu hậu thiên đà chuyển biến

Địa khai tam giới giác hoàn linh.

 

Chuyển biến Trung Ương chuyển địa cầu

Thiên Bình Tân Quốc đã gồm thâu

Thiên Cầu vận chuyển cùng nhân loại

Khai đại Thiên Nhân địa lục châu.

 

Ra sắc chỉ Kim Hoàng chuẩn tấu

Duyệt binh thơ theo giáo tông môn

Hoàn cầu chuyển động khắp nơi

Binh thư trực chiếu tầng trời Tây Âu.

 

Vận binh pháp Cửu châu Thiên Trước

Liên chuyến thuyền thâu gọi thập phương

Tầng trời tầng đất tầng không

Vạn cầu chuyển biến tâm lòng khai cơ.

 

Lời chư vị đạt ngôn thấu lí

Mẹ Diêu Trì sắc rị đà la

Kim Hoa Liên lãnh chỉ phụ hoàng

Đang chiếu lệnh Thiên Bình Tân Quốc.

 

Lời phát thoại công ty điện toán

Quả địa thiên chuyển biến ngày đêm

Thâu gồm bốn chốn ải xa

Về đây xây dựng tam gia chuẩn hành.

 

Ngồi bàn tính thông tin điện tử

Soạn giáo trình tiếp quản công ty

Lập trình đúng lúc thứ ngôi

Chỗ ngồi đúng hướng Thiên Tôi đợi chờ.

 

Thiên là Thiên Nhân Địa Hội

Tôi là tôi chúa thiêng liêng

Bàn tròn xuyên địa tâm nhân

Gồm thâu tin học lục châu ngũ hành.

 

Thiên trực tiếp giúp người tâm đạo

Đạo Thiên Hoàng đạo cả Nam Bang

Cửa trời thiên địa nhân sinh

Nhân gian tiền kiếp tâm linh xây đời.

 

Đời chi đại Hồng Quân thượng tứ

Lời phân bua góc Ngọc Thiên Nam

Đế thành xuyên Việt Đông Tây

Hiệp bàn công việc thời đây tỏ tường.

 

Châu hiệp Lữ Đồng Tân trợ lực

Kéo binh phù án lệnh thiên non

Liên thuyền Quốc Đạo tòa chương

Chân nhân lộ tướng chỉnh tường công ty.

 

Hợp tác lại Bửu Sơn Huỳnh Đạo

Kéo binh phù án định Thiên Sơn

Liên thuyền thúc gọi mười phương

Lập trình công việc định hình trước sau.

 

Mời đàm đạo hiệp bàn 4 việc

Việc cho tròn Quốc Đạo Quốc Gia

Thiên Hoàng cấn ải qua đây

Luận xong mối đạo tràn đầy niềm thương."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp lúc 22:13 ngày 13 tháng 4 năm 2017 (17 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người ngày hôm sau.

 

 

TRỰC CHỈ ĐỊNH HIỆP THÀNH

“Lời đã định Thiên Sơn đạo hành

Chương trình Tiên Thánh Phật ghi danh

Thiên binh chuyển biến trên hoàn vũ

Hiệp nhất Thiên Sơn hiệp Ngũ Hành.

 

Thiên nhân địa Thiên Sơn thiên đảnh

Lời phát truyền Thiên tứ lãnh ngôn

Thiên Hoàng chiếu viết năm xưa

Trực ghi Tam Giáo gồm thâu Ngũ Hành.

 

Lời phân cạn Huỳnh Long Bạch Đế

Phán phân tầng lãnh giáo Thập Nhân

Thiên hòa nhân địa chiếu gần

 Xa đoàn trợ lực thiên căn định thần.

 

Chú Thích:

1. Bạch Đế = Đế của Bạch Ngọc Kinh. Thập Nhân = Thầy Nhân Thập (Sấm Trạng Trình có câu "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh").

 

Lời bàn gọi cửa Trời khai mở

Đợi tin mừng từ chốn ải xa

Liên thuyền tam giáo đồng hương

Chuẩn hành cơ đạo thập phương tỏ bày.

 

Bàn tam giác hiệp ngôn sa đệ

Luận Thông Thiên Giáo Chủ Ta Bà

Chuẩn hành Thiên Đạo viết tên

Lịch trình đúng vị đúng ngôi Tam Toà.

 

Tòa xuất Thánh thần nhân tướng học

Luận cơ thiên chuyển điển Huỳnh Hoa

Long châu xuyên chi địa cầu

Hòa chung bản thể gồm thâu trận đồ.

 

Lời Bạch Ngọc Tòa thiên định gọi

Mời Đại Thần chiêu hội Quốc Thiên

Liên thuyền trực tiếp ra tay

Này huynh tỉ muội sắp bày Đạo Thiên.

 

Trời Thượng Đế Hồng Quân Thượng Tổ

Chuyển lời mời thập bát chưa ban

Bàn xong mối đạo Thiên Hoàng

Lập xong trận mạc binh phù án văn.

     

Thiên Giác định Chúng thần Điền,Tuấn

Luận bài thi dịch nghĩa thiên cơ

Luận bàn theo tánh chân như

Chúng sanh nhân loại tâm từ chuẩn tên.

 

Lời Mộc bạch từng câu từng chữ

Nghĩa đồng bào nghĩa cả Càn Khôn

Ta Bà Giáo Chủ Di Tôn

Giúp điều nhân loại Càn Khôn đại cầu.

 

Xây dựng lại bản thơ thuở trước

Bỏ ngôn từ phàm tính cá nhân

Lập trình ngôn đạo Thiên Bang

Quốc hùng Thiên Cước định quan cung đình.

 

Liên thuyền chiếu trực hành cơ đạo

Chuyển binh phù án viết thiên thơ

Lời chào thâu gọi Nam Thiên

Chiếu trình đúng lúc vùng miền gọi tên.

 

Đây lĩnh chỉ Thiên Hoàng thiên lệnh

Chuyến đi này đúng được ý nhân

Thiên đình trực tiếp điển quan

Phát ngôn chi đạo lập đời Tân Dân.

 

Khai khẩu lệnh luận trình kim ấn

Áng bàn thơ theo lệnh Liên Ninh

Hiệp bàn công việc sáng nay

Xong rồi tác hợp đồng tiền thiên sinh.

 

Thiên khố mở công ty hiệu lực

Trợ giúp nhân mối đạo Thiên Hoàng

Lời bàn động đến ải quan

Cửa Thiên đang mở đợi chờ lòng nhân.

 

Nhân đức hạnh từ bi đại lượng

Tâm không rồi lòng mở Đại Bi

Trí cao sáng cả vùng miền

Long châu qui phụng hiệp bàn thứ ngôi.

 

Chư huynh đệ hữu hiền tỉ đệ

Bàn trong cùng lực chỉ vua Nghiêu

Từ bi biển thánh Tam Gia

Hưng Hà Quốc thịnh tựu nhà Hoa Tân.

 

Liên Thuyền Cước Liên Ninh Tam Giáo

Dẫn đại hùng chuyển biến thứ phân

Đảo tròn vòng ấn Hoành Sơn

Chào chư hiền muội hiệp bàn tương lai.

 

Dựng Quốc Đạo tại ngay đất Mỹ

Chiếu thư Huỳnh, Hồng ngọc Đông Lai

Vận hành Thiên Khảm chuẩn tên

Hoàng Thiên chiếu gọi ghi tên trên nền.

 

Lời mời gọi tỏ tường chân lí

Nghĩa thâm tình nhân loại nhân sinh

Tam miền nước Mỹ quốc gia

Chuẩn hành Thiên Đạo nước nhà khai cơ"

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp ngày 14 tháng 4 năm 2017 (ngày 18 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người tại Houston lúc 10:24 cùng ngày.

  

 

THIÊN SƯ DẪN ĐƯỜNG

“Tăng đoàn chủ chuẩn chiếu trình Sư

Độ lượng nhân sinh hiện đại từ

Nhất quán tâm thành Ngài thị hiện  

Chủng tâm hiền đức thiết Tôn Sư.

 

Thiên Nam lãnh chỉ hiệu trường thiên

Giác đạo Nam Bang đức hiện tiền

Minh chúng lộ bài Thiên định Khảm

Hiệp tâm hiệp lực ứng Hoàng Thiên.

 

Cửu đỉnh trường thiên gắng luyện tầm

Công trình Thiên Quốc dựng đồng tâm

Công ty mở mới thiên tài báu

Quốc Đạo thiên bang chiếu điển mầu.

 

Chuyển động lớn hiệp bàn nội thể

Chứng tâm thành công việc đạt tâm

Chuẩn tánh linh suy đoán luận đàm

Công việc đến bất ngờ tiên liệu.

 

Lời trần thế luận bàn việc mới

Đạo công ty thiết lập công trình

Xuất khẩu cùng mấy lượt kinh doanh

Cho nhân loại định phần công đức.

 

Việc bàn tính kính trình sư phụ

Đệ với Thầy chuyển động nghìn phương

Ải công ty vận chuyển đủ đầy

Ta trợ lực đạt thành ý nguyện."

 

 

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp ngày 17 tháng 4 năm 2017 (ngày 21 tháng 3 Đinh Dậu) và đã chuyển đến Người tại Dallas  lúc 12:01 cùng ngày. 

 

 

CHUYỂN ĐỘNG LINH CĂN

“Chuyển Bát Quái hồi qui Cửu Trùng

Động miền tam cõi, thập tam cung

Linh huyền chuyển thể qui Tam Giáo

Căn đại vô vi hiện diện cùng.

 

Thiên khai địa giới hiện Tòa Chương

Võ trụ chuyển xoay được lãm tường

Thiên Đại hành trình ngôi Cửu Ngũ

Hoàng Thiên thống nhất hiện Minh Vương.

 

Lời phân phán tầng âm rung chuyển

Chuyển đại căn qui hội Đại Kỳ

Đầu đại mây rồng qui Tam Giáo

Chuyển lời Vô Lực chuyển Càn Khôn

 

Thiên âm bát tướng hiện Minh Tôn

Chuyển thể đại căn hiệp bảo tồn

Thiên Đại vô vi toàn võ trụ

Qui điền căn bổn vạn thiên tôn.

 

Kim Bát Bửu Tòa Chương hiện hữu

Lời phân âm phát ngạch đồ thư

Thiên qui lân rồng phụng tam miền

Dời đỉnh Mộc về nơi Hoa-Đại.  

 

Thiên linh giới xây đời thiện nhất

Thới thời lai hiệp mặt Sương Mai

Liên thuyền vận động tầng không

Thuyền tu bát nhã Tôn Tông đợi chờ.

 

Căn bổn tánh gốc cành chi một

Lời truyền ngôn thánh giáo dẫn trình

Tam miền chuyển động về đây

Đắp xây Trùng Cửu tầng mây vận hành.

     

Thanh điển mới trong đời chi một

Truyền âm tầng trực chỉ Tòa Chương

Quả này căn nghiệp mười phương

Thiên Triều định việc sơn khương  khai trần.

 

Lời phong chỉ hầu vương Thượng Thánh

Đáo Thời Quân Bạch Ngọc Tam Thanh  

Luyện tầm chín bậc ngôi cao

Cửu Trùng chuyển vận Đài Cao Thiên Hoàng.  

 

Lâm chi một Sơn Trang thiên khải

Vận hành thông tám kiếp quần sinh

Trở về Cửu Ngũ Thất Tinh

Ngôi cao chín bậc sinh linh thiên tình.

 

Đời một thể Hồng Liên chi một

Vận hành thông tam điển ngũ châu

Một bầu Bát Nhã Quan Âm

Thiên Hoàng trực tiếp tay cầm khai cơ."

 

QUI ĐIỀN THIÊN BÁU

“Tài lộc công ty chuyển Đạo Thiên

Chiếu trình tam cõi hiện kim tiền

Đạo Thiên thập nhị tầng khai mở

Thịnh phát nơi đây ấn điện tiên.

 

Gọi bàn phân lệnh chín tầng không

Cửu Khúc chuyển xoay bửu báu rồng

Thiên định hiệp đồng Ta trợ lực

Liên thuyền bàn tính chỉ Huyền Không.

 

Lời định ước đúng ngày định việc

Công trình này Quốc khách Liên Ninh

Đạo Trời chuyển động linh căn

Chuyền tai Tam Bửu chuẩn rằng Thiên Tôn.

 

Bạch Hiền Triết đồ thơ định sẵn

Chuyển hành vân tâm ấn Tam Gia

Chuyển lời thứ thượng hạnh căn

Lập trình đúng việc thiên căn xây đời.

 

Đời một thể Đạo Thiên một thể

Liên kết tròn tâm đạo hành nhân

Liên hoàn võ trụ thiện căn

Gốc lành trái ngọt muôn phần tôn danh.

 

Hiền Triết một, hiền nhân chỉ một

Đợi vận hành thông điển Huỳnh Liên

Đạo vàng chưa chuyển đúng tên

Thuyền Không bát nhã lênh đênh giữa dòng.

 

Sông cửu khúc Thiên Hoàng triệu gặp

Mặt tương lai công việc định kỳ

Thiện lành căn bổn thời lai

Qua đây định việc Thiên Khai Đạo Kỳ.

 

Chuyển tâm ấn Hồng, Huỳnh nhân tướng

Đức dẫn đường tâm đạo không sai

Tâm lòng chuyển động bất an

Liên thuyền cung định đạo tràng chuyển cơ.

 

Bút pháp đạo Huỳnh Cư, Sang, Tắc

Hợp thơ đoàn Giáo Chủ Chiếu Minh

Đạo nhà Sang thượng Tắc

Bàn cơ Thiên Hậu tâm thơ ghi trình.

 

Chuyển long thể xoay vòng tám hướng

Tắc sang còn long thể chưa an

Đạo Thầy ma tát Chiếu Minh

A Á Â Liên Ninh Hoa Kỳ.

 

Thiên Đình gọi châu sa hồng lệ

Đậm chất phàm khó được kỳ tâm

Điển Thầy về tận nơi đây

Xây cho mối đạo an dân chi này.

 

Thiên Đình viết hồi qui Tân Giáo

Phụng cơ loan ra ấn bài thi

Chuyển lời thế thượng Đức Ngô

Làm xong cơ đạo năm xưa thường còn.

 

Thế Đạo Thiên sẵn dành ngôi báu

Lời hạ cơ kiết tánh Minh Tôn

Liên chiếu Đoài đồ trận dịch thơ

Thi báu lệnh truyền tâm Thánh Chúng.

 

Đắc chi một nhân gian tán thán

Lời xuyên ngôn Thiên Thánh hành Nhân

Dạy lời Thiên Đạo còn ghi

Chi thời chi đạo từ bi Diêu Trì.

 

Kim Hoa Liên Hồng, Huỳnh tượng sáp

Bột hóa thành thiên chạp lạp mai

Chi hồ liên kiểm lãm tỏ bài

Dời thánh tượng hộ thần kim cổ.

 

Đời một kiếp phù sinh chi đại

Dựng Đại Kỳ tay vịnh công ty

Chuẩn hành Thiên Đạo Huỳnh Khai

Lấy căn bổn tính thời lai ứng về.

 

"Bôn ha ta ma ha tát phạt

Dạ kỳ đà đậu hạm" kim thanh

Tam kỳ phổ độ màn ba

Thượng Ngươn Thánh Đức diễn ra đúng ngày.

 

Điền, Phước, Huệ thiên binh hộ pháp

Chính tông Đại Đạo Tắc, Cư, Sang

Kỳ, Chiêu hậu duệ Bửu Tòa

Bửu Thiên bửu báu đạo Huỳnh, Hồng Liên.

 

Tiên thánh phật thiên tiên Phật hiện

Liên chuyến thuyền Nho đạo, Phật, Tiên

Thần minh Thái Ất chuyển liền

Chuyên tâm tầm đạo linh thiên hiện trần.

 

Đời Hoa tân Kỳ kinh hiện thể

Chúng môn đồ tân trượng Thiên Sơn

Báu bài thập nhị đạo ông

Vận hành Bát Quái thất ông Tinh Đồ

 

Chiếu Minh Quân đạo hiện trần

Gốc căn chi đại dựng cờ Huỳnh Liên

Xong công việc thiên đầu định giới

Chuyển đại căn qui chốn thiên bình.

 

Chuyển về Hiền Triết Đại Sư

Căn lai bổn tánh kinh thư đủ đầy

Quả Nhân đến hồi qui cửu ngũ 

Thiên định phần thiên khố sẵn tên.

 

Lập trình lập lệnh truyền tai

Thanh bay xoay chuyển thời lai hữu hình

Minh Tôn thượng đẳng huyền linh

Chuyển lời Thiên-Phật độ sinh phúc Đoài."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp ngày 18 tháng 4 năm 2017 (ngày 22 tháng 3 Đinh Dậu) tại St. Louis và chuyển đến người tại Dallas, TX. lúc 11:24 A.M.

 

 

VẬN HÀNH PHÁP ĐẠO

“Vận chuyển càn khôn vạn địa cầu

Hành tầm chân lí Đạo Thiên sâu

Pháp huyền vi đạo trên hoàn vũ

Đạo Đại Thiên Hoàng tỏa vạn châu.

 

Thiên nhân chủng bồ đề tâm rộng

Tầm lí sâu Thiên Đạo thâm sâu

Thiên Đại chi trực chỉ địa cầu

Quờn căn bổn vận hành Thiên Đạo.

 

Nhật chỉ Thiên Sơn lệnh Giáo Tòa

Thiên Hoàng chứng đẳng hiệp Tam Gia

Vận hành cơ pháp trong trời đất

Võ trụ hôm nay hiệu Cửu Tòa.

 

Thiên Đồ Bát Quái chuyển càn khôn

Bát trận thiên long bạch hổ tồn

Tông phái Sơn trăng mây đỉnh Mộc

Thiên hoàn bổn tánh thiết lịnh tôn.

 

Hành trình Thiên Cước Đại Na Vi

Chiếu chỉ Thời Quân hiệu Mẫu Trì

Thiên chúng hành trình kỳ Đại Đạo

Tam Tòa chuyển thế hiệu vô vi.

 

Nhật Nguyệt Thiên Minh nhất đại cầu

Lục châu chuyển động Đế gồm thâu 

Thiên Sơn hiệp lực toàn châu bửu

Long phụng Thiên Hoàng tỏa lục châu.

 

Vận vũ trụ cơ thiên huyền bí

Pháp Diêu Cung vô lực Mẫu Trì

Thiên nhân gian địa hiệp từ bi

Lời thiên khải Đạo Thiên giáo chúng.

 

Nhận thấy rõ cơ thiên bí huyền

Thiên thời địa đại đắc Huyền Thiên

Chứng minh vi lượng thời ngươn hạ

Khai lập thượng ngươn Mẫu xuống thuyền.

 

Chiếu chỉ Thời Quân lệnh Giáo Đường

Hành trình đạo cả hiện Minh Vương

Tâm tầm chánh đạo đường Thiên Cước

Thiên Đạo vô vi hiện thập phương.

 

Nhất chỉ Hồng Quân Thiên hiệp ngôn

Chi thời Huỳnh Đạo chấn càn khôn

Qui về mối đạo Thiên Hoàng định

Thống nhất đạo tâm mãi bảo tồn.

 

Cửu Thiên chi Đại hiện, nhân gian

Thiên Khảm, Đoài Li chứng Đại Càn

Vân đẩu xây đời thời thượng đẳng

Hiệp Quang Thượng Thánh đạt Thiên Can.

 

Chi Đại chi quờn linh bảo điện

Thiên nhân thời chi Đại Vi Thiên

Tánh giác linh chứng thị Tam Hoàng

Vận võ trụ xây đời Thiên Đạo.

 

Dời căn bổn thể tòa hiệp lữ

Đáo Thời Quân thái thượng Thiên Sơn

Nhất chi giao thiên tình nhân chủng

Đại chi Hồng Liên hiệp Tòa Chương.

 

Mười cửa đạo Thiên Bình Tân Quốc

Chiếu Minh Thiên Thượng Thánh dẫn đường

Trở về chánh đạo thậm thâm

Thường tầm chân lí đạo, tầm Thiên Can.

 

Chi thời lượng Hồng, Huỳnh, Sơn, Bửu

Giáo Bạch Đường nghiêm lịnh vua tôi

Chỉ đạo nhân đạo nghĩa thiên tình

Thiên Cước Mộc xây thành kim đỉnh.

 

Mời khách đạo đăng an thế sự

Đạo nhân gian Đạo cả Thiên Hoàng

Khai địa đầu Mỹ Quốc thiên xa

Nơi chấn Đại Hoa liên báu gấm.

 

Ngộ chi đại Thiên Hoàng chiếu gọi

Mời đại căn quờn tánh tâm minh

Thiên đình xuyên chỉ quốc gia

Liên thuyền thông tuyến thông nhà An Nam.

 

Dời chân thể đạo đời Thiên khải

Lệnh Giáo Toà xuất nhật tâm minh

Trí sáng trong như thể tâm Thầy

Quờn minh đại xây thành kiên định."

 

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại St. Louis (ngày 23 tháng 3 Đinh Dậu) và chuyển đến Người tại Dallas, TX. lúc 11:45 a.m.

 

 

TÂM PHÚC ĐỒ THƠ

“Thiên Càn chấn ải đảnh đầu thiên

Cửu phẩm liên hoa đạo Mẫu hiền

Liên đóa Hồng Huỳnh, Thiên Bửu đại

Hương kỳ khai ấn chiếu đồ thiên

 

Bát trận địa một vùng Tây vực

Thiên Sơn Đăng hiệp lực vô vi

Tường trình sấm Trạng còn ghi

Lập đời Thượng Thánh từ bi độ đời.

 

Thiên Sơn nhất điện Hoàng Phật hiện

Chuyển Kỳ Hoa đạo cả thiên bang

Liên thuyền mây định không gian

Tọa thiền Thiên Đạo thập tam nhánh cành.

 

Lời hậu chiếu thơ đồ trận đại

Chiếu ghi trình thượng tứ đáo lai 

Tâm chơn vô lượng Như Lai

Định tọa chơn tánh bổn lai trở về.

 

Huyền vi ẩn gốc Nam Thiên

Triều đình tiếp điển Sơn Liên Tam Tòa

Giáo Chủ thể Tòa Chương xuất thế  

Bái lạy cùng Thiên Tướng Thời Quân

Tam thập lục vị đạo nhân

Thiên binh, vạn mã, linh căn đợi chờ.

 

Thuyền bát nhã mẫu hiền đón đợi

Đón tin con trần giới non thiên

Chuyển cùng Bát Quái Đồ Thiên

Sứ Thiên chấp nối hiện liền tánh linh.

 

Thiên thiền định thấy ngay đảo ngọc

Định chu sa Thiên Cước dẫn đường

Thuyền về định bến Thiên Long

Bửu châu chiếu sáng đạo lòng thiên nhân.

 

Nhân định việc Thiên Đình trợ lực

Định đúng bài định đúng tương lai

Trần đời nhân nghĩa thời lai

Trực chỉ Thánh Thượng thiên đài lục châu.

 

Đời chủng tánh thần linh hiệp sức

Đúng thẳng đường thiên định tương lai

Đại căn lãnh giáo ấn bài  

Liên Sơn ấn chỉ Tam Tòa cầm tay.

 

Liên Hồng đại liên thuyền bát nhã

Mẫu Diêu Cung mẫu Mẹ Quan Âm

Hải Nam đảo ngọc sơn tầm

Thuyền tu đón đợi thậm thâm soi đường.

 

Thiên linh tánh thể còn chờ giúp

Đón đợi tin liên chỉ Hồng, Huỳnh

Chuyến đi tốt đẹp Bửu Kỳ

Huỳnh sơn đạo Bửu kinh kỳ triển khai.

 

Mây định hướng sơn đăng tường lãm

Gởi một bài Thiên Mẫu chiêu an

Hùng cường trí đức thậm sâu

Thiên Hoàng chứng thị đại cầu An Nam.

 

Liền Mộc đỉnh tình thương chủng loại

Đáo thời lai tương đạo đại căn

Mạnh lành chúc tụng qui căn

Trở về Đại Đạo Kỳ Hoa chu toàn."

 

 

THANH ĐIỂN HỒNG HUỲNH

“Thiên Bình Tân Quốc kiến triều an

Nhất lãm thiện ngư chuyển đạo tràng

Địa lợi nhân hòa thiên chỉ định

Nhân sinh hiệu triệu chuyển Khôn Càn.

 

Nhất thiện tánh chư hầu hiệp nhất

Nhị Thiên căn chư tát Ma Ha

Tam thông điển mẫu chư Hùng

Tứ đại thất khảm Cửu Trùng chuyển khai.

 

Hồi trào Thiên Đẩu chín tầng không

Cửu thập nhất thiên trung hiệp lòng

Thiên định đất Hoa Kỳ lập vị

Chi hình định đoạt Đạo Huyền Không.

 

Phân tầng sóng điển hiệp trào kha

Luận Lệnh Luật ngôn trước Giáo Tòa

Quờn ải địa đầu trăng chiếu gọi

Ngũ phù Thiên Đại chuyển Tam Gia.

 

Khai phù lệnh Thiên Sơn nhất trượng

Chiếu Thời Quân tam đảnh không lưu

Địa đầu chấn ải phương Tây

Chiếu thời sơn hải đảo mây cửu trùng.

 

Thuyền bát nhã tứ ân hồng nghĩa

Mây đỉnh đầu tám hướng không gian

Thiên xa pháo tịnh tọa thiền

Bàn tròn xoay ấn định liền quan ân.

 

Dời đô ải Thiên sang thiên đảnh

Chín tầng trời đồ trận đang xoay

Chuyển lời Bát Quái Thiên Tiên

Thập tam tầng bậc Hồng Liên triệu hồi.

 

Mây đỉnh Mộc hội đầu Thiên Cước

Chiếu tam bình mây phủ tầng không

Chuyển lời Quốc đại Kỳ Hoa

Tân kỳ náo nhiệt kỳ ba thượng đời.

 

Thuyền một chuyến linh căn một chuyến

Đợi trông tin gót ngọc Diêu Cung

Lập trình thiên sứ lưu danh

Càn khôn vận chuyển nhánh cành vô vi.

 

Triều nội quốc Hoa Kỳ khai đạo

Sớm loan tin trong chốn ngũ hành

Vận hành Bát, Cửu Trùng khai

Thiên binh trực tiếp giải bài khai cơ.

 

Liên Hồng nội Quốc trào khai đạo

Đạo pháp tâm đạo cả Thiên Hoàng

Chúc mừng Quốc khách đạo an

Tây An ấn chứng Thiên Hoàng định an.

 

Mời chư vị hiệp bàn bốn chuyện

Chuyện đạo nhân, chuyện đạo quần sinh

Chuyện đạo cứu vớt sinh linh

Chuyện làm kinh tế đạo trình khai cơ.

 

Liên thuyền đến hồi trào qui mã

Đợi loan tin cho kịp chuyến thuyền

Cửu Trùng chuyền tiếp tai nghe

Thiên Đình ứng định hội hè An Nam.

 

Quốc Khách Đại Đạo Thiên Hoàng

Truyền về thanh điển Cửu Trùng long vân

Mây đỉnh Mộc vân đầu ải Bắc

Chiếu phong thơ bình giải từng câu

Liên Hoa, Bạch Đế, ngũ châu

Long châu một chỉ gồm thâu trận đồ.

 

Bát cơ luận chánh đạo Thầy

Thiên thơ ghi rõ bến bờ hồi qui."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Lousis nhận thông điệp và gởi tới Người, trên đường từ Dallas về California, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (ngày 24 tháng 3 Đinh Dậu) lúc 9:21 A.M. 

 

 

HỮU THIỆN CHƠN TÁNH

“Thiên Đình truyền chỉ lệnh hầu ca

Sơn Bửu Thiên Minh lập Giáo Tòa

Thánh chúng quy hồi chơn giác thể

Kiến lai đức tánh thiết triều kha.

 

Góc mới non tiên chuyển động liền

Sơn Tùng gốc Mộc kiến Huỳnh Liên

Nhân sinh khó khổ trên hoàn vũ

Vận chuyển Càn Khôn chuyển Huyền Thiên.

                         

Thiên báo gấm hành vận Đạo Thiên

Chủng tánh Thời Quân chuyện Phật Tiên

Thế giới Đại Đồng tình thượng đẳng

Chơn quờn minh tánh đạt tâm Thiên.

 

Vòng tròn xuyên địa kiến Kỳ Hoa

Gặp mặt Chơn Nhơn việc Giáo Tòa

Thiên Sứ lãm tường Thiên Đạo mới

Trung miền xuyên Mỹ kiến Liên Hoa.

  

Cửu phẩm cùng gốc cành chi một

Thiên Sơn Thiên lập định kỳ thơ

Đặng đôi câu chuyển thể tâm cầu

Mời khách đạo ngẫm suy Đại Đạo."

 

 

CHUYỂN HÀNH THIÊN BỬU

“Chuyển vận Càn Khôn chấn Bửu Thiên

Hành tâm bát nhã lục thông thiên

Thiên Đình trực tiếp dời ngôi báu

Bửu Ngọc Thiên Minh Sơn Bửu liên.

 

Truyền tâm hạnh Đạo Thiên tòa chương

Chứng đắc nhơn tâm hạnh đạo trường

Thiên Đại Hoa Kỳ Ngũ Đại Ấn

Hồng, Lôi Chấn Mộc triệu Hồ Thương.

 

Đại Thế Chí hồi  tiếp chỉ binh

Huyền Tôn trực tiếp chủ Thiên Minh

Đại Lôi ấn pháp Thiên Minh đến

Bạch Ngọc Thượng Huyền đài Chiếu Minh.

 

Nhân tâm thánh đức thượng thời công

Chủ thể quần sinh hiệu Đại Đồng

Ứng đáp hồng trần Minh Đế Ngọc

Chuyển lời Thiên Hậu hiệp tam đồng.

 

Chung thể định Thiên Hoàng chuyển đến

Đáo Thời Quân chuyển tiếp thiên binh

Thơ văn định lượng đại cầu

Gồm thâu tâm ấn vạn châu tam vùng.

 

Thiên binh pháp chỉ Hoàng Trưởng Giáo

Đạo Nam Bang hay đạo thể hoàn

Trung điền ấn trượng Thiên Bang

Đại Hồng Châu ngọc ấn ban trở về.

 

Hầu triều nội Đạo Thiên đại cuộc

Cứu quần sinh cứu vạn sinh linh

Đại cầu rung chuyển Đông Tây

Bắc Nam vận chuyển rồng mây uốn mình.

 

Đắng lòng trước một bầu linh thể

Gởi về Thiên thêm lệnh Bệ Tôn

Chiều hôm định rót chung chè

Bàn tròn định việc hội hè Đạo Thiên.

     

Anh em tình nghĩa Trường Thiên

Định phần Đại Đạo chuyển liền binh thơ

Thơ binh kỳ đại Đông thành

Tây Lương Hán Đế đại thành Hồ công.

 

Vòng xuyên đại kỳ tâm ấn chứng

Thiết chỉ Hồng Lạc mật Đế Tông

Bộ thơ chiếu thượng Đại Đồng

Lôi Âm hồ đại Chín Rồng chuyển qua.

 

Liên đài bửu báo triều kha

Sơn Tùng chủ thể Ta Bà Kỳ Hoa."

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi tới Người ngày 24 tháng 4 năm 2017 (ngày 28 tháng 3 Đinh Dậu).

  

 

HOÀNH SƠN NHẤT THỂ

“Hoành Đạo Thiên Hoàng chuẩn bút khai

Sơn Tùng lai đáo chuyển Như Lai

Nhất thời chi Đạo Thiên khai ấn

Thể cuộc Mộc nhân ấn Huỳnh khai.

 

Chiếu chỉ Tam Hoàng ấn Thiên khai

Nhất tâm chi đạo Chiếu Minh khai

Thiên Hà võ trụ xoay tam thể

Ấn chỉ Hoành Sơn đặt chúng bài.

 

Hoành Sơn nhất thể Ngọc Hồng Liên

Thiên Cước đại nhân thiết lệnh truyền

Tam đại vô vi trên võ lực

Thiên Đình trực tiếp đạo Hoành sơn

 

Đông thể chế hồi qui Tam Giáo

Nhất Thiên Nhân nhất thiết lệnh tôn

Thiên Bình Tân Quốc kỳ ba mở

Hội kết Thiên Sơn ấn Bửu Sơn.

 

Liên chánh giáo Huỳnh Khai Đại Đạo

Kỳ thập tam kỳ hiệp quần hùng

Chung lòng Thiên Đạo hiệp Huỳnh Sơn

Chuyện ấn định Kỳ Liên hiện hữu.

 

Nhất Giáo Chủ Thiên Hoàng chi đại

Ngộ nhất truyền Tam Ấn Đồ Thơ

Gởi binh thơ hiệp lữ đại đồng

Thời thượng đẳng quần hùng chi ngộ.

 

Đại Thế Chí linh phù ấn chỉ

Ngộ Thông Thiên nhất thể bi từ

Quan Âm Nam Hải biểu Rồng

Ngũ Châu, Thất Đẩu tinh cầu chuyển xoay.

 

Lớp võ trụ bắt đầu lộ diện

Thiết triều kha lĩnh giáo Đông Lai

Thiên Bình Tân Quốc thiên ban

Như Lai Ngọc Đế, Tây An họa kỳ.

 

Thiên chiếu định hội sinh Thái Ất

Thượng nhất thời thơ tự lưu tên

Nhân gian sinh chúng đại tràng

Thường còn Vân Đẩu hạnh lành khai Thiên.

 

Đại chi Đạo hội Tiên Thánh Phật

Nhất thể  tâm tánh chúng ghi danh

Thiên linh oai chúng Mẫu hầu

Thiên Hoàng truyền chỉ lệnh bài đưa tay.

 

Truyền khẩu dụ truyền trao tâm ấn

Chuyển phong điền lâm tuế Hồ Chu

Lịnh Thiên Sơn Hoành Đạo Thiên Hoàng

Liên chiếu đến Đông thành Tây đảo.

  

Lời Thiên Bửu Sơn Đăng Huỳnh Đế

Thiết lệnh đầu thiên lệnh hùng binh

Sơn đẩu vân thất đại tinh cầu

Quờn chánh giác Thanh Long chuẩn yết.

 

Thiết triều lệnh thập tam tứ thượng

Gởi Chiêu Hùng Thiên Việt An Nam

Đất Kỳ Hoa chuyển biến Ta Bà

Thiên Đình gọi hợp bàn đại việc.

   

Mười cửa đạo Thiên Triều định ước

Kiến Hoành Sơn kiến đạo tâm như

Chân Như chi đạo Thiên Hà

Sơn Đăng đỉnh Mộc Ta Bà cầm tay.

  

Thiên Cước đến hồi qui tam thể

Nhất Thông Thiên nhất điển Cửu Trùng

Thiên Hoàng chuyển điển tầng không

Chuyển lời chi đại Huyền Không vận hành.

 

Chuyển Ngũ Đại về nơi Chân Đế

Ấn Thiên Long lập lại trận đồ

Chuyển  lời Tam Thánh Thời Quân

Quần hùng tranh báu Thiên Cung Mẫu hầu.

 

Thiên đảnh Sơn hải phần Hoành Đạo

Chiếu Minh thời thượng đẳng Thiên Tôn

Nhật hạ khai chiếu chỉ trường tồn

Thiên  Đình định việc làm Thiên Đạo.

 

Mỗi giác thể thiết hoàn chấn định

Linh tánh linh khai mở cửu quan

Thiên Hoàng trực tiếp chuẩn khai

Ấn bài chi định Thiên khai chi hình.

 

Lời  thiên tự ẩn sâu khó đoán

Thiên Lý tình đạo cả không gian

Chuẩn ngôn thánh ý khôn càn

Thuyền tâm Đại Đạo, Quan Âm Diêu Trì."

 

 

CHIẾU ĐỊNH THIÊN KHAI

“Chiếu thơ thiên đảnh gởi Thời Quân

Định ước kim hoàng sơn Đẩu Vân

Thiên Đạo tam kỳ thời  thập nhị

Khai kỳ Đại Đạo kiến thần quân.

 

Đại Thế Chí chuẩn tình Thiên Đạo

Thiết lệnh hầu Tôn Đế Tòa Chương

Định Thiên Long định ấn Mộc bài

Thiên Hoàng ngự đại hành tám tượng.  

 

Chuẩn Bát Quái vận hành cơ đạo

Tựơng kỳ lân, rồng hổ, qui điền

Long kỳ khai ấn Huỳnh Thiên

Chuẩn lời Thánh Đế, Bửu Liên hiện hình.

  

Ấn chỉ định Thiên Sơn cửa đạo

Gởi phong điền thơ tứ lưu danh

Thiên triều Huỳnh Khảm đại tiên

Truyền ông Trạng viết Huỳnh Liên tam kỳ.

 

Thời Thượng Thánh thơ từ chi hiệp

Gởi một bài Thiên Đạo đặt tên

Trung Bình Tân Quốc kỳ khai

Thiên Long đồ trận ấn bài Như Lai.

Huỳnh Đế, Bạch tượng, Hổ thiên

Chiếu trình dẫn nhập Huỳnh Liên chuẩn lời.

 

Thiên Địa Hội một bầu võ trụ

Chiếu Thời Quân, Tam Thánh Thiên Tiên

Lưu truyền tứ đến ngũ chi

Phật Thầy trở lại hiệu Điền chi Vân

Long chầu hổ phục hồi qui

Kỳ Hoa khai hội Diêu Trì ghi danh.

 

Long Châu đến chuẩn tâm tánh thể

Hội Long Hoa mở cửa từng nơi

Nhất đại tuế thất Đông Lai

Thiên Khai Huỳnh Đạo ấn bài nơi đây.

 

Chuyền tay thơ tự châu nhân

Thiên Hoàng truyền lệnh linh căn trở về

Hầu Thiên Quốc định an thời cuộc

Đạo Thiên Hoàng sắp đặt đúng tên.

 

Tánh linh giác thể Huyền Không

Chuẩn lời chi đạo Tâm Không đợi chờ

Hành cho rõ thiên tình lí nhật

Nguyệt thậm thâm sáng dịu Diu Cung

Đời thường quyền thế mà chi

Tấm thân an lạc cửu quan chi đài.

 

Hiền Triết một hiền nhân cũng một

Chấp thế thân chi đại thế nhân

Xác phàm đâu giữ mà ham

Tàm tâm tàm tánh tấm thân lụy phiền.

 

Đời Trường Thọ đạo đàng chi một

Lý thuyết kia Phật Tổ ghi truyền

Tự nết bàn tâm ngộ chân như

Không không hết  không không hết thể.

 

Lời sơn đẩu hành thâm thượng tứ

Lời thiên nhân sơn cước đại nhân

Chi nguyên sơn chủng tánh đại thừa

Thiên nhân địa tấm thân thất đại.

 

Đài mây nước Thiên Bình Tân Quốc

Gởi  bài thi thơ lượt đại căn

Suy tầm lí đạo thiên nhân

Địa tiên khó vượt hồi căn Thiên Hoàng.

 

Lời chỉ Mộc hành nhân hành giả

Thiên chiếu thời chi đại càn khôn

Chuẩn lời tam thập tầng không

Chuẩn hành Đại Đạo kỳ ba hiện hành."

  

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người, đang ở California, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (ngày tháng  Đinh Dậu) lúc 8:35 A.M..

  

 

THIỆN NHẤT THẬP TAM

“Liên cung đài lễ thiết Triều Tam

Tân Dậu hiện điền Thiên thập tam

Thiện nhật án bàn cơ pháp Mẫu

Tam miền bổn thánh ấn An Nam.

 

Chú Thích:

Tựa bài: 13 vị Thiện Nhất. Thế nào là bậc Thiện Nhất? Theo Ngài Lão Tử dạy thì "Bậc Thiện Nhất dường như nước, nước thường giúp ích mà không tranh, chọn vị thế (thấp hèn) mọi người đều chê, nhưng gần Đạo. Ở hợp nơi, tâm hợp chỗ thâm sâu, hợp lòng người, nói hợp lòng tin, trị hợp chính đạo, việc hợp tài sức, động hợp thời cơ, ôi không tranh nên không lỗi (thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo, cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. Phù, duy bất tranh cố vô ưu.)        

Tân = mới, không phải là can Tân. Do đó, tân Dậu = năm Dậu này = Đinh Dậu 2017.   

 

Kinh luân, Luật, Lệnh chiếu Tòa Chương

Bửu Pháp Kỳ Hương ấn lệnh đường

Thiên Điện Bửu bài khai bản giáo

Đạo Thiên hành thế đại muôn phương.

 

Thập Nhị Đạo Ông quản đại trường

Nhân thường đại diện kiến mười phương

Nhất Tiên thiên lí hành Thiên Cước

Chi đại Nam Bang chuyển vạn phương.

 

Tòa Đình xuất thế chuyển Càn Khôn

Ấn pháp Bửu Sơn báu bảo tồn

Kim Mộc vận hành Thủy Thổ Hỏa

Cửu Trùng chuyển hiện Hoa Long môn.       

 

Thiện căn đồ tín tựu Hiền Nhân

Giáo đạo Nam Phương, Phật, Thánh, Thần

Thiên Đạo chuẩn hình toàn võ trụ

Tiên hành chi đại hiệp thiên căn.

 

Nhất qui hồi thể điền thiên căn

Hạnh nguyện thường đài hiệp võ văn

Tam Giáo thời khai thiên báu đạo

Không gian vô lượng hiệp linh căn.

 

Nhật thiện Thiên Hoàng đã định phân

Nguyệt cung bán tọa hiệp trung trần

Đạo tầm chân điển tòa tam thể

Thiên Đại võ cầu hiện Thánh Nhân.

 

Đông Kinh một thể chuyển Thăng Long

Giáo đạo Nam Phương hiện Điện Rồng

Kinh mã hồi trào Kim Mộc Hỏa

Kỉnh trình Đại Cán Lôi Thiên Long.

 

Chuyển cơ pháp mật đồ Nam Bang

Giáo đạo Thiên Hoàng ngự đại bang

Tây chiếu hồng kỳ tân lạp mã

Thăng Long Hắc Đế triệu Hồng Bàng.

 

Kim lệnh Tam Hoàng, Mẫu ấn thư

Chưởng điền Tòa Bửu hiệu bi từ

Thiên tiên địa đại hòa chung ấn

Thái Bình Thiên Quốc ẩn đồ thư.

 

Thứ ngôi màn lớp mới thiên thư

Nhất Cửu Trùng khai đại điện từ

Thầy Mẹ chuẩn lời đại hiện tướng

Chiếu trình Tam Ấn thập tam thư.

 

Nhất thống Cửu Trùng chuyển Đại Càn

Thống binh đoàn võ đại Thiên Can

Qui hầu công lệnh Thiên Triều khải

Mật chỉ Bửu Huỳnh chứng đạo căn.

 

Khải Thiên triều nội thập tam cung

Nhất thể điển Thiên ấn Cửu Trùng

Tam Giáo chuyển hành Thiên pháp Đạo

Phật Thầy ấn đạo thiện điền cung.

 

Hà Đồ Thư Lạc chuyện thiên thơ

Bát Quái Càn Khôn ấn điện thờ

Trùng Cửu Kim Loan ấn Phật Mẫu

Mời Thiện Thập Nhất chuyện tam thơ.

 

Đồ Thơ đạo giáo chuyển Nam phương

Ấn pháp Cửu Cung Bạch Giáo Đường

Minh Chiếu điện rồng cùng đạo Bửu

Hà Đồ dịch thuật hiệu tòa chương.

 

Chuyển dời cơ pháp Cửu Trùng Thiên

Qui nhất thể căn thiết điện tiên

Tây giáo Đông thành Huỳnh Bửu ấn

Thiết Triều cung kỉnh ý Thiên Tiên.

 

Kỉnh Thiên báo lộ hậu kỳ tân

Thiên đức ý nhân chuyện đức ân

Võ trụ vạn cầu ấn Pháp Đạo

Nam Bang hiện điện tỏ kim thân.

 

Lời phân tích đồ thơ đã định

Dịch thơ đồ Thiên chuyển Kỳ Vân

Ấn họa thơ thiết lãm tân kỳ

Thời thế hiện đạo tràng một thể.

 

Ấn Thiên chiếu định ấn Hoàng thơ

Thiên Đạo Đại hành ấn Mộc thơ

Huỳnh Bửu ấn bài kim giáo đạo

Tích phân từ điển Hoàng Thiên thơ.

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người, đang ở California, ngày 28 tháng 4 năm 2017 (ngày tháng  Đinh Dậu) lúc 11:54 P.M.

 

 

THIÊN LÝ NHÃN CĂN

“Đức Hộ Pháp đài dinh độc huyền

Thượng Tiên Ma Tát điển Huyền Thiên

Tam Trào ấn điển Hồng Liên giáo

Thiên địa vô vi Hoa Đại Liên.

 

Thiên đảnh lễ cầu báu đức ân

trình Tam Giáo đặt nguyên văn

Nhãn cầu bửu pháp Tam Trào điển

Căn định hội Thiên Đại đặc ân. 

 

Thiện tánh gìn lòng thiên báu mới

Nhân duyên hiệp lữ buổi Hồng tâm

Chuẩn câu đạo đức tầm đạo hữu

Tánh chúng thân quen mới lãm tường.

 

Tròn cuộc thế xoay dần võ trụ

Đại Thiên Can tam bửu đài cao

Đạo Nam Bang chi ấn đạo trường

Đạo thiện thập đạo hiền bi đại.

 

Triều nhân loại khởi Hồng tâm đạo

Chuyện huyền cơ Bửu Pháp Nam Bang

Ấn đạo Sang, Cư, Tắc, Huỳnh, Hồng

Ấn Thiên Đạo Bửu Tòa Bạch Ngọc.

   

Chân hồng điển Chiêu, Hà hậu đại

Thiện linh căn đức tịnh thiên phần

Giáo đạo cùng ấn lệnh liên cung

Kỉnh Tam Giáo nguyên qui hội Chấn.

 

Thiết triều lịnh Thiên Bình Tân Quốc

Mã hồi qui tam bửu Huỳnh kỳ

Chấn bộ đầu ấn thiết liên cung

Tam Trào điển chuẩn hành cơ đạo.

 

Thiên lý nhãn Hồng tâm định Đạo

Chỉ Nam Bang đạo cả Hoàng Thiên

Thiết triều kha cùng ấn Tam Hoàng

Lĩnh phong ấn Ngọc Tòa tân đạo.

 

Chuyển cuộc thế thời cơ chưa đặng

Đạo thiền tâm Thiên Đạo soi đường

Ấn Tam Trào ấn lệnh Giáo Tông

Thiết đảnh lễ ấn chung Tam Giáo.

 

Đông chí lĩnh Hồng, Huỳnh thiện nghĩa

Võ cầu xoay chuyển chuyển huyền vi

Pháp tâm như chơn chánh bửu thuyền

Tầm bát nhã liên thuyền tôn đạo.

 

Chào chư vị thiện nhân thập nhất

Chốn bồng lai tiên cảnh về đây

Hội liên cung tam thập lục cầu

Chân điển mới lạ thay Huỳnh bửu.

 

Đức chí cả Đài Cao thượng tát

Gởi phong thư thiên lệnh Thiên Triều

Giáo Đạo cùng ấn chứng Nam Bang

Thiên Bửu báu gìn lòng trọng Đạo.

  

Đài vân Mộc hồi Thiên triệu gặp

Khúc Cửu Trùng sấm Trạng đặt tên

Liên Tòa Chương ấn chứng đạo trường

Thiên giúp Đại Hà chi giao lượng.”


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5274)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7263)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.